How To Make Potato Pancakes

Potato pancakes, latkes, kartoffelpuffer – whatever you call them, these pan-f...